Tallimestarintie 17 | 13130 Hämeenlinna | 040 5895 503 |
Tallimestarintie 17 | 13130 Hämeenlinna | 040 5895 503 |

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste tietosuoja-asetuksen (GDPR = General Data Protection Regulation) mukaan 24.2.2019

Ammatinharjoittaja on vastuussa keräämistään asiakastiedoista, niiden säilyttämisestä ja suojaamisesta. Ammatinharjoittaja on vaitiolovelvollinen ja asiakastiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä.

Noudatettavia lakeja

Henkilötietolaki 523/1999
Kuluttajansuojalaki 393/2014
Laki (559/1994, 17 §) ja asetus (564/1994) terveydenhuollon ammattihenkilöistä Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 298/2009

Rekisterinpitäjä

Oranssi Huone / Pia Ala-Leppilampi
Tallimestarintie 17
13130 Hämeenlinna
Y-tunnus 1391149-5

Rekisteristä vastaa

Pia Ala-Leppilampi
Tallimestarintie 17
13130 Hämeenlinna
040 5895 503

Rekisterin nimi

Oranssi Huone, asiakas- ja potilasrekisteri

Tietojen keräämisen tarkoitus

Itsenäinen ammatinharjoittaja kerää hoidon ja asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot. Tallennettujen henkilö- ja hoitotietojen tarkoituksena on turvata mahdollisimman hyvä ja turvallinen hoito, lakisääteisten hoitokirjausten teko potilasturvallisuuden takaamiseksi, asiakassuhteiden ylläpito ja kehittäminen sekä ajanvarausten teko ja viestintä.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää henkilötiedot ja yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä yhteydenpidon ja hoitosuhteen kannalta: Etu- ja sukunimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, tehdyt hoidot ja niihin oleellisesti liittyvät tiedot. Hierontahoidoissa lisäksi: syntymäajan tai iän, potilaan terveydentilaa koskevat oleelliset tiedot ja hänen antamat, hoidon kannalta merkitykselliset lisätiedot sekä hoitotapahtumaa koskevat tiedot (hoitohistoria).

Markkinointi ja mainonta

Suostumus suoramarkkinointiin ja mainontaan: sähköpostiosoite tai puhelinnumero. Asiakkaan luvalla yhteystietoja käytetään palveluihin, tarjouksiin ja tapahtumiin liittyvään tiedottamiseen ja mainontaan. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen tähän tarkoitukseen, milloin tahansa.

Tietojen kerääminen

Tiedot kerätään asiakkaiden yhteydenotoista, ajanvarauksesta, esitietolomakkeesta, alkuhaastattelusta sekä hoidon aikana käytyjen keskustelujen pohjalta saaduista lisätiedoista. Henkilötietoja voidaan päivittää myös julkisista rekistereistä.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta Oranssi Huoneen ulkopuolelle ilman asiakkaan kirjallista lupaa. Asiakkaalla on oikeus saada nähtäväksi ja tarkistettavaksi hänestä kerätyt tiedot sekä saada korjatuksi väärät tiedot. Tarvittaessa potilasasiakirjat luovutetaan kirjallisen pyynnön perusteella, kahden viikon kuluessa, pääsääntöisesti kopioina ja luovuttamisesta tehdään aina merkintä asiakirjaan. Merkintä tehdään myös siitä, jos potilas on kieltänyt tietojensa luovuttamisen. Henkilötietoja ei myydä tai muutoin luovuteta kolmannelle osapuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa vain lain sallimissa rajoissa viranomaisille.

Henkilötietojen luovuttaminen EU-maiden ulkopuolelle

Potilastietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin tietojen suojaus

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot ovat suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Sähköinen ajanvaraus- ja asiakasrekisteri (Timma) sijaitsee suojatulla palvelimella, joka edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Manuaaliset asiakas- /potilastiedot (hieronnan esitietolomakkeet ja hoitokortit) säilytetään kansiossa, jota säilytetään lukituksen takana Oranssi Huoneen toimitiloissa. Potilasrekisteriin tallennettuja tietoja säilytetään laissa ja asetuksessa määritetyn ajan.

Rekisteröidyn informointi

Asiakas saa pyydettäessä tämän tietosuojaselosteen tulostettuna.